info@askredyt.pl 611 100 415

Przejęcie długu – jak oddać swoje zadłużenie osobie trzeciej?

Jeśli na naszym koncie pojawiło się zadłużenie, którego nie możemy spłacić, warto skorzystać z opcji przejęcia długu przez osobę trzecią. Jeśli znajdziemy kogoś, kto zgodzi się spłacić zobowiązanie, to naszym zadaniem jest jedynie wyrażenie zgody na zwolnienie z długu. Jak przebiega proces przejęcia długu i co powinna zawierać umowa zwolnienia z posiadanego kredytu lub pożyczki?

Na czym polega przejęcie długu?

To jedna z kilku dostępnych na rynku form zabezpieczenia zobowiązań finansowych. Polega na całkowitym przejęciu zadłużenia przez osobę trzecią. Warunki cesji długu określone są w Kodeksie cywilnym. Istotne jest to, że przejęcie długu może dotyczyć płatności zaległej lub przyszłej. Osoba, która zdecyduje się na przejęcie naszego zobowiązania, musi je spłacić na ustalonych wcześniej warunkach. W niektórych przypadkach istnieje możliwość ich negocjacji.

Wyróżnia się dwa rodzaje przejęcia długu:

 • pełne;
 • niepełne.

Pierwsze z nich dotyczy całkowitego przejęcia zadłużenia przez osobę trzecią. Podpisując umowę o przejęcie długu, staje się ona właścicielem wszystkich jego części. Jednocześnie zobowiązuje się do całkowitej spłaty wraz z odsetkami. Odpowiada także za dług całym swoim majątkiem. Musi więc być przygotowana na egzekucję komorniczą, która jest konsekwencją nieuregulowania płatności.

Częściej spotykaną formą pomocy jest niepełne przejęcie długu. Polega ono na częściowej spłacie naszego zadłużenia przez osobę trzecią. Przejmujący dług może spłacić jedną ratę lub kilka transz. Wszystko zależy od tego, na jakich warunkach prowadzone jest umorzenie wierzytelności. Warto dodać, że dłużnik nie musi wiedzieć o spłacie długu przez osobę trzecią. Mówi o tym art. 356 § 2 K.C. Osoba, która zdecyduje się uregulować płatność za dłużnika, musi jedynie w tytule przelewu wskazać numer jego pożyczki. Wpłaty na konto wierzyciela nie można anulować.

Jak przebiega zmiana dłużnika?

Zwolnienie z zadłużenia możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym sporządzeniu i podpisaniu umowy o zwolnienie z długu. Dokument musi być podpisany przez

 • właściciela długu;
 • wierzyciela;
 • osobę przejmującą zadłużenie.

Bez podpisu jednej ze stron umowa jest nieważna. Po podpisaniu umowy o zwolnienie z długu dłużnik zostaje zwolniony z obowiązków zawartych we wcześniej podpisanej umowie pożyczki. Nie musi już oczekiwać na przedawnienie długu. Z kolei nowy dłużnik – osoba trzecia przejmująca dług – staje się oficjalnie klientem danej instytucji. Jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna, oświadczenie złożone przez przejemcę długu będzie nieważne.

Umowa o zwolnienie z długu – wzór

Aby umowa umorzenia wierzytelności była ważna, powinna być podpisana przez wszystkie strony transakcji. W dokumencie muszą się znaleźć odpowiednie informacje. Jakie?

 • wysokość długu;
 • termin spłaty;
 • wysokość opłat dodatkowych (np. odsetek naliczonych za brak terminowej płatności);
 • rodzaj zobowiązania (kredyt, karta kredytowa, pożyczka);
 • numer kredytu/pożyczki;
 • zabezpieczenie transakcji;
 • dane dłużnika;
 • dane wierzyciela;
 • dane przejemcy długu;
 • zgoda wierzyciela na przejęcie długu przez osobę trzecią;
 • zgoda dłużnika na przejęcie zadłużenia;
 • zobowiązanie do regulacji płatności przez przejemcę długu;
 • dane dodatkowe.

Umowa o przejęcie długu

Umowa zawarta dnia ……………………………………………. w …………………………….……………….…. pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………..

(Wierzycielem) a ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. (Przejemcą) o następującej treści:

 

§ 1

 1. Przedmiotem umowy jest przejęcie długu pieniężnego, który powstał w związku z umową ……………………. zawartą dnia …………………………. pomiędzy Wierzycielem a dłużnikiem ……………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Dług, o którym mowa w pkt 1 wynosi ……………………………………………………………………………………..……………………..(słownie……………………………………………………………………………………………………….…) jest wymagalny od dnia ……………………………………………………………………………………………. 

 

§ 2

 

 1. Wierzyciel zobowiązuje się zwolnić dłużnika od świadczenia w postaci spłaty długu określonego w § 1 pkt 2, jeżeli Przejemca spełni świadczenie do dnia …………………………………………………….. 

§ 3

 1. Przejemca oświadcza, że dług przejmuje. 

 

§ 4

 1. Przejemca spłaci dług po uzyskaniu zgody dłużnika. 
 2. Zgoda na przejęcie długu powinna zostać wyrażona przez dłużnika w formie pisemnej w terminie ……………………………………………………….… od podpisania niniejszej umowy.

§ 5

 1. Wierzyciel dokona pokwitowania Przejmującemu po wykonaniu zobowiązania określonego w § 1.

§ 6

 1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wierzyciela. 

 

…………………………………………………                                   …………………………………………                                                   (podpis Wierzyciela)                                                                (podpis Przejmującego)

Załączniki: 

 1.  

Ważne: umowę powinna otrzymać każda ze stron. 

Przeciwwskazania do przejęcia długu

Jeśli wpadliśmy w spiralę zadłużenia, przejęcie długu przez osobę trzecią jest dobrym rozwiązaniem. Warto jednak pamiętać, że nie jest ono możliwe w każdym przypadku. Kiedy nie możemy liczyć na umorzenie wierzytelności? Gdy:

 1. Umowa o przejęcie długu nie została sporządzona w formie pisemnej.
 2. Umowa o przejęcie długu nie została podpisana przez którąś ze stron.
 3. Któraś ze stron umowy nie podpisała jej w wyznaczonym terminie.
 4. Wierzyciel nie wyraził zgody na przejęcie długu przez osobę trzecią.
 5. Wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

Jeśli żadna z powyższych sytuacji nie wystąpiła, umowa o przejęcie długu jest ważna.

Czy warto wnioskować o zwolnienie z długu?

Umorzenie wierzytelności to często jedyny ratunek w przypadku wpisu do rejestrów dłużników. Warto więc wyrazić zgodę na to, aby osoba trzecia przejęła nasz dług. Formalności z tym związanych jest niewiele.

Najważniejsze jest to, aby przejść przez wszystkie kroki procesu zmiany dłużnika i potwierdzić pisemnie transakcję. Zwolnienie z długu sprawi, że nasza zdolność kredytowa się poprawi.