info@askredyt.pl 611 100 415

Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu?

Poręczenie kredytu zobowiązuje nas do spłaty zadłużenia za osobę trzecią, gdy ta nie będzie w stanie wykonać tego samodzielnie. Pamiętajmy, że istnieje sytuacja, kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu. Dzieje się to wtedy, gdy główny dłużnik reguluje płatność na czas. W tej sytuacji możemy wycofać się z żyrowania długu. Jak wpływa ono na naszą zdolność kredytową?

Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu?

Żyrant na mocy umowy pożyczki staje się dłużnikiem solidarnym. W dokumencie można zastrzec jednak, że spłata długu będzie egzekwowana od poręczyciela dopiero wtedy, gdy egzekucja wobec pożyczkobiorcy będzie nieskuteczna. Poręczyciel ma prawo wnioskować o zwrot pieniędzy ze spłaty zadłużenia. Musi jednak zgłosić ten fakt pożyczkobiorcy. Powinien także złożyć specjalne pismo, w którym zażąda zwrotu tego co zapłacił.

Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu? Przede wszystkim wtedy, gdy dług reguluje jego właściciel. Jeśli pożyczkobiorca spłaci w terminie kredyt czy pożyczkę, jesteśmy zwolnieni z opłat. Gdy tego nie dokona, musimy zrobić to za niego. O obowiązku tym mówi art. 876 §1 Kodeksu cywilnego: „Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.

Żyrant – prawa i obowiązki

Żyrant to inaczej poręczyciel, który zapewnia instytucję finansową o wypłacalności pożyczkobiorcy. Poręczyć możemy zarówno kredyt, jak i pożyczkę online . Musimy jednak pamiętać, że z racji tego tytułu będziemy posiadać pewne obowiązki. Najważniejszym z nich jest spłata zadłużenia w przypadku, gdy właściciel kredytu nie będzie mógł zrobić tego samodzielnie.

Poręczenie może być określone czasowo. Oznacza to, że żyrantem jesteśmy tylko na czas określony w umowie poręczenia. Zastrzeżenie terminu powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

Co ważne, dłużnik powinien poinformować żyranta o złej historii kredytowej pożyczkobiorcy i braku płatności z jego strony. Jeśli tego nie uczyni, odpowiada wobec poręczyciela za szkodę na zasadach ogólnych. Warunki tego działania określone zostały w Kodeksie cywilnym.

Roszczenie regresowe poręczyciela – kiedy żyrant może żądać zwrotu pieniędzy?

Gdy dłużnik solidarny zdecyduje się uregulować dług za głównego płatnika, może za ten czyn żądać zwrotu pieniędzy. Dzieje się to na podstawie roszczenia regresowego. Czym ono jest? To roszczenie o zwrot spełnionego zobowiązania wobec głównego dłużnika, który przestał dokonywać płatności. Żyrant może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów związanych z pożyczką. W tym celu powinien wysłać wezwanie do zapłaty.

Od momentu wysłania listu poleconego z potwierdzeniem odbioru poręczyciel ma 14 dni na odzyskanie pieniędzy. Jeśli żyrant nie otrzyma w ustalonym czasie odpowiedzi, może skorzystać z pomocy sądu. Wystarczy wnieść do instytucji pozew o zapłatę. Istotne jest to, aby żyrant poinformował pożyczkobiorcę będącego w spirali zadłużenia o spłaceniu zadłużenia. W przeciwnym razie nie będzie mógł ubiegać się o zwrot należności. Gdy sądowy pozew nie zmieni sytuacji, nasze pieniądze będzie egzekwował komornik.

Czy żyrant może się wycofać z poręczonego kredytu?

Bywa, że nasza decyzja o podżyrowaniu pożyczki nie była przemyślana. Czy żyrant może wycofać się z poręczonego kredytu? Może. Istnieją jednak warunki, które muszą zostać spełnione, aby taka sytuacja mogła mieć miejsce. Przede wszystkim dłużnik powinien regularnie spłacać raty zobowiązania. Tylko w ten sposób pokaże wierzycielowi, że jest wypłacalny i nie potrzebuje już żyranta.

Jeśli wierzyciel nie wyrazi zgody na pożyczkę bez poręczenia, możemy ją dodatkowo ubezpieczyć. W ten sposób zminimalizujemy ryzyko nieuregulowania płatności przez posiadacza czy żyranta pożyczki.

Co ważne, w umowie poręczenia możemy zawrzeć maksymalną kwotę poręczenia i ograniczyć wielkość spłaty wyłącznie do części długu czy do długu bez dodatkowych należności (takich jak odsetki). Możemy też wskazać określony czas poręczenia. Istnieje również możliwość zawarcia adnotacji, że w pierwszej kolejności pieniądze na poczet długu ściągane będą od pożyczkobiorcy.

Co robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długu od żyranta?

Jeśli zarówno dłużnik, jak i poręczyciel odmówią spłaty długu, sprawą zajmuje się windykator. Gdy jego działanie nie przyniesie efektu, egzekucję przeprowadza komornik. Ma on prawo do zajęcia majątku dłużnika solidarnego, czyli żyranta. Najpierw weryfikowana jest jego zdolność kredytowa, następnie ustala się, skąd komornik może ściągnąć pieniądze.

W dalszym etapie komornik wysyła do wierzyciela list pt.: „Wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego”. Wierzyciel musi w ciągu 7 dni podjąć decyzję dotyczącą długu. Jeśli tego nie zrobi, zadłużenie zostaje umorzone. Odsyła wierzycielowi tytuł wykonawczy z adnotacją „egzekucja komornicza bezskuteczna”, wskazując datę jej umorzenia.

Ważne: w wyniku tego działania dłużnik solidarny na wniosek zostaje wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Żyrowanie długu a zdolność kredytowa

Na rynku dostępnych jest wiele pożyczek czy kredytów z żyrantem. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli szybko potrzebujemy pieniędzy, a nasza zdolność kredytowa pozostawia wiele do życzenia. Poręczyciel przyda się nam również wtedy, gdy chcemy pożyczyć dużo.

Pamiętajmy jednak, że jeśli stajemy po drugiej stronie i godzimy się na żyrowanie pożyczki, wpływamy na naszą zdolność kredytową. W wyniku poręczenia wyraźnie się ona obniża. Co więcej, zmniejsza się szansa otrzymania przez nas pożyczki. Dlaczego tak się dzieje? Pożyczkodawca traktuje poręczoną pożyczkę jako naszą. W końcu odpowiadamy za jej spłatę całym swoim majątkiem.

Jeśli planujemy w najbliższym czasie sięgnąć po pożyczkę, powinniśmy się dokładnie zastanowić czy chcemy odpowiadać za dług osoby trzeciej. Możemy zrobić komuś przysługę, jednocześnie pozbawiając się możliwości skorzystania z ofert rynku finansowego.