info@askredyt.pl 611 100 415

Ubezpieczenie kredytu – przymus czy wolna wola?

Przy zaciąganiu kredytów czy pożyczek w bankach, klientom często proponowane jest dodatkowe ubezpieczenie. Takie rozwiązanie jest przede wszystkim doskonałą formą zabezpieczenia spłaty pożyczki i może obniżyć oprocentowanie kredytu. W ostatecznych rozrachunku jednak często zwiększa miesięczne obciążenie ratalne. Kiedy ubezpieczenie jest opłacalne i przede wszystkim, czy jest ono obowiązkowe?

Czym jest ubezpieczenie kredytu?

Najprościej mówiąc, ubezpieczenie jest to forma zabezpieczenia spłaty zobowiązania, przykładowo kredytu. Warto tutaj wspomnieć, że według ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, pojęcie to obejmuje również inne formy prawne umów, m.in. pożyczki.

Wśród najczęściej spotykanych ubezpieczeń możemy wyróżnić:

  • Ubezpieczenie na życie (ubezpieczenie na wypadek śmierci kredytobiorcy) – w sytuacji śmierci kredytobiorcy, spłatę pozostałej części zobowiązania pokrywa ubezpieczyciel. Aby świadczenie zostało wypłacone, niezbędny jest pisemny wniosek rodziny kredytobiorcy bądź banku oraz przedstawienie wskazanych dokumentów, tj. aktu zgonu;
  • Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy – w przypadku utraty pracy przez kredytobiorcę, ubezpieczyciel spłaci pozostałą część kredytu. Warto mieć na uwadze, że taka sytuacja może zaistnieć jedynie wtedy, gdy utrata pracy nie nastąpi z winy klienta. Do wypłaty świadczenia niezbędne jest przedstawienie określonych dokumentów, m.in. świadectwa pracy;
  • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – ubezpieczyciel spłaci pozostałą część kredytu w chwili, gdy klient dozna trwałego uszkodzenia ciała, co w konsekwencji uniemożliwi mu dalsze wykonywanie pracy. W takiej sytuacji spłata reszty kredytu odbywa się na wniosek kredytobiorcy, który zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających inwalidztwo.

Ogólne warunki ubezpieczenia  – na co zwrócić uwagę?

Zanim zdecydujemy się na wykupienie ubezpieczenia, warto dokładnie zaznajomić się ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na tzw. wyłączenia. Przede wszystkim warto wiedzieć, że jedynie ubezpieczenie na życie, w sytuacji śmierci, pokrywa całość zobowiązania pożyczkobiorcy. Inaczej jest w przypadku ciężkiej choroby klienta, kiedy to polisa najczęściej gwarantuje jedynie spłatę części pożyczki.

Ponadto lista chorób, które podlegają ochronie, nie jest długa – zazwyczaj dotyczy ona zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek czy nowotworu złośliwego. Warto przy tym pamiętać, że zachorowanie na ciężką chorobę nieobjętą polisą, nie uprawnia klienta do skorzystania z ubezpieczenia. Przed podpisaniem umowy, należy zatem dokładnie sprawdzić, jakie choroby podlegają pod naszą polisę.

Również przy wykupieniu ubezpieczenia od pracy warto zwrócić uwagę na kruczki. W zdecydowanej większości przypadków świadczenie zostaje wypłacone jedynie w sytuacji utraty zatrudnienia niewynikającej z winy ubezpieczonego. Oznacza to, że świadczenie zazwyczaj nie przysługuje osobom, które umowę pracy rozwiązały za porozumieniem stron, którym wygasła umowa na czas określony czy też zrezygnowały z pracy z uwagi na zmiany warunków w umowie.

Ważne – należy pamiętać również o karencji. Jeśli przykładowo zachorujemy w ciągu 60 bądź 90 dni od podpisania umowy, świadczenie nie zostanie wypłacone.

Odstąpienie od ubezpieczenia kredytu – czy to możliwe?

Na początku warto wspomnieć, że klienci, którzy zdecydowali się na podpisanie umowy kredytowej wraz z ubezpieczeniem, mogą zrezygnować z ochrony w dowolnym momencie. Takie działanie może jednak wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami. Zanim zatem zdecydujemy się na odstąpienie od ubezpieczenia kredytu, warto dokładnie zapoznać się z zapisami zawartymi w umowie. Może zdarzyć się sytuacja, w której bank po dokonaniu takiej czynności zwiększy przykładowo marżę bądź oprocentowanie nieubezpieczonego już zobowiązania. Warto zatem najpierw przeanalizować plusy i minusy takiego rozwiązania, gdyż może okazać się, że zrezygnowanie z ubezpieczenia nie będzie dla nas korzystne finansowo i nadwyręży nasz budżet domowy.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe? Banki, a instytucje pozabankowe

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy ubezpieczenie pożyczki jest obowiązkowe, należy sięgnąć do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 3.1. ubezpieczeniem obowiązkowym jest tylko „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia”.

Żadna zatem ustawa nie mówi o konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu. Zawarcie takiej umowy jest zazwyczaj wymogiem wyłącznie banku. Takie rozwiązanie również zwiększa zdolność kredytową klienta, dlatego rezygnacja z ubezpieczenia może wiązać się z koniecznością okazania innego zabezpieczenia spłaty należności, przykładowo poręczyciela.

Co ciekawe, instytucje pozabankowe w przeciwieństwie do banków, nie wymagają wykupu dodatkowego ubezpieczenia. Brak podpisania takiej umowy nie będzie zatem powodem odrzucenia wniosku o pożyczkę. Dodatkowo część firm pożyczkowych oferuje pożyczki bez zaświadczeń i całkowicie drogą online. Dzięki temu klienci mogą otrzymać gotówkę bez konieczności wychodzenia z domu.